Home KALENDER
2020
Archief  FOTOGALERIJ   AANKONDIGINGEN
ARTIKELS & VERSLAGEN (lijst)

Sterren
CONTACTS LINKS

Reality Based (N)T.G.S.
Nieuwjaarsactiviteit 18 januari 2020

Het kerngebeuren van onze Nieuwjaarsactiviteit zit natuurlijk in de bijeenkomst met een hap en een drankje, om samen van gedachten te wisselen over de dingen die ons interesseren. Maar dat mag lekker ingekleed worden met de nodige randanimatie die onze interesse prikkelt. Liefst iets met een militair raakvlak, want daar liggen onze wortels. Dit keer konden we de zaken nog wat bijkruiden met een snelle blik achter de architectonische schermen van het hoger onderwijs. Concreet was er dus vanalles te doen op deze bijeenkomst. Een kleine rondleiding op de Brugse Campus van de Vives Hogeschool, een uitgebalanceerd referaat over de Belgische Techniek Gevechtsschieten door Kapitein Vanhoecke, en afronden met een diversiteit aan boeiende biertjes en wreed lekkere broodjes. Er werden geen glazen gebroken en het klaslokaal werd achtergelaten zoals we het gevonden hebben. Er is veel gepalaverd en iedereen zag er tevreden uit. We hebben het jaar goed ingezet, me dunkt?  Lees meer ...
Gratias tibi ago
Kringmaaltijd 22 november 2019

Onze Korps/Kringmaaltijd is altijd een feestelijke combinatie van formele en informele activiteit. We trekken onze deftigste tenue aan, heffen het glas op de Vorst, volgen de tradities die bij korpsfeesten horen en luisteren geduldig naar wijze (?) speeches van de voorzitter. Maar we zitten ook gezellig samen aan tafel, nemen tijd om verdienstelijke maten eens in the spotlight te zetten, en genieten van de voorziene animatie. Eigenlijk is dit een schitterende onderdompeling in de ware ésprit de corps die karakteristiek is voor onze vereniging.
Dat we voortreffelijk gegeten en gedronken hebben is onmiskenbaar. Zonder twijfel is dit op culinair vlak de beste kringmaaltijd ooit geweest. Maar vorig jaar had ik eigenlijk ook die indruk. Misschien is het toch vooral de ambiance die de kwaliteit van deze bijeenkomst bepaalt?
Wat mij betreft: een 10 voor sfeer en gezelligheid en een (welverdiende, dikke) 10 voor het komen eten. Ook vooral een gemeende dank u (gratias ago) aan alle aanwezigen die samen voor de fantastische sfeer hebben gezorgd. Het doet ons al goesting krijgen voor de editie (31ste) van volgend jaar. Ah ja ..., onze Kring vierde dit jaar ook zijn 35 jarig bestaan. We hebben dus eventjes, nostalgisch kunnen terugblikken op allen die de vereniging hebben helpen opbouwen. Lees meer ...Zij die gesneuveld zijn ...
Bloemenhulde Uniebrug 19 oktober 2019

We mikken niet op de grote massa met onze herdenkingsplechtigheid aan het monument van het 7de linie bij de Uniebrug. Grootschaligheid heeft zeker ergens zijn plaats, maar na verschillende jaren van quasi vergetelheid, is een kleine bloemenhulde met Last Post aan het standbeeld al een immense vooruitgang. We willen dit gebeuren ook onder eigen regie houden, wat moeilijk zou zijn als er plots honderden toeschouwers zouden opdagen. Als zo'n toeloop zou ontstaan, dan vinden we wel een oplossing natuurlijk. Zo ondernemend kunnen we wel zijn, en een goede onderofficier kan snel en adquaat inspelen op wisselende situaties. Maar ons eerste objectief is het onderhouden van een jaarlijks engagement om de verdiensten van het Belgische Leger in de Groote Oorlog onder de aandacht te brengen. Ons kleine landje heeft in dit wereldconflict best wel een aanzienlijke bijdrage geleverd. Dat is meer waard dan een voetnoot in de wereldgeschiedenis.
Het is ondertussen de vijfde keer dat de plechtigheid plaats heeft gevonden. Met een vijftal vaandels van vaderlandslievende verenigingen en enkele tientallen sympathisanten, mogen we spreken van een goeie opkomst. Wie erbij is geweest, komt meestal terug. Ieder jaar komen er ook  flink wat complimenten voor onze aanpak van de inhoud en organisatie. Als Kring zetten we hier een opgemerkte prestatie neer, en ... onze ambitie om dit verder uit te bouwen is nog lang niet uitgedoofd. We hebben een traditie gecreëerd, die na 5 jaar heeft geleid naar een 'in steen gebeiteld' engagement. Nu gaan we door om het initiatief te verbreden en te verdiepen. Wie weet hoe het er binnen nog eens vijf jaar uit zal zien? Lees meer ...


Switchback Memorial March
12 oktober 2019

In 2008 stonden we in de vroege ochtend, met 4 kringleden aangetreden voor de startplechtigheid van de Switchback Memorial March. Omdat dit gebeuren plaatsgreep op Nederlands grondgebied, werd bijzondere toelating verleend voor het dragen van ons militaire uniform. Vanuit de Belgische Defensie was er anders weinig belangstelling voor deelname of steun aan deze mars. Onze Kring leverde dus de militaire aanwezigheid bij de kleinschalige plechtigheid aan een monument in de nabijheid van het startpunt. Daarna schoven we aan de ontbijttafel, samen met de andere prominenten. Tien jaar later is er heel wat veranderd aan het opzet, en wij zijn mee geëvolueerd met de behoeften van de organisatie. De bloemenhulde is opgeschoven naar het einde van de mars, en ergens in de loop der jaren, zijn ook wij actieve bloemenleggers geworden. Gelijktijdig is ook onze delegatiesterkte stilaan teruggelopen tot een vooriztterlijke representatie (met bloemen). Vervolgens ontstaat er een nieuwe trend in onze rangen, als een groep enthousiaste kringleden zich aansluit bij de actieve stappers. Onze marsploeg is ondertussen al enkele jaren opvallend aanwezig bij de herdenkingsmars. Dat is het echte werk! Zeer terecht dat het ook deze mensen zijn die de bloemen en de groet brengen bij de slotplechtigheid. De omstandigheden zijn veranderd, en dat doen wij ook. Daarin zit onze kracht.
Merci voor het initiatief, gasten! En voor wie er nog niet bij was ... volgend jaar zijn we weer van de partij. ... (filmpje op You TubeSchot in de roos ...
Deelname TIR Düsseldorf op 14 september 2019

Vorig jaar maakte onze schuttersploeg zijn entree op de Kurfürst Jan Wellem Pokalschiessen - competitie in Düsseldorf. Een uitstap die bijzonder goed is meegevallen, en dus voor herhaling vatbaar was. Onze delegatie van dit jaar werd vooral samengesteld uit de jongens in blauw. Maar met één opmerkelijke toevoeging van kringlid Peggy. Niet alleen wist zij een verdienstelijke schuttersprestatie neer te zetten. Ze laat ons ook delen in haar dagboekverslag van de gebeurtenissen. Zo kunnen we met z'n allen meegenieten van de exploten van onze schutters. De fotoreportage laat zien dat er meer Belgen bij de deelnemers waren. Of wij de belangrijkste prijzen hebben ingepikt kan ik daaruit niet afleiden. Wel zichtbaar is de overvloed aan lachende gezichten bij de deelnemers. Blijkt dat de Duitsers nog altijd verstand hebben van organiseren.
De plaatjes zullen bij velen onder ons (zoete) herinneringen oproepen aan de oefeningen van weleer en het militaire veldleven. Een brokje nostalgie dat tot de verbeelding spreekt. Dit keer bekeken door de ogen van een burger met militaire sympathie. 
   
Lees verder ...Verslagen van vroegere activiteiten zijn, per jaargang, terug te vinden onder de 'archief' - knop.
 


Welkom op de website van KNUROO - Kring Brugs Ommeland.


Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen maakt deel uit van de Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van Belgie. Kortweg KNUROO.
De Nationale Unie der Reserveonderofficieren van België wordt op initiatief van enkele dienstplichtige onderofficieren opgericht in 1937. Bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan wordt de titel “Koninklijk” toegekend. De vereniging heeft buiten elke partijgeest of levensbeschouwelijke strekking tot doel:
-    het versterken van banden tussen reserveonderofficieren, reserveofficieren, en het actieve kader van de strijdkrachten
-    het verdedigen van de geestelijke en materiële belangen van de reserveonderofficieren
-    medewerking verlenen aan de militaire overheid bij vorming en operationele inzet van reserveonderofficieren
-    de band tussen leger en natie helpen ontwikkelen en onderhouden

De ontwikkeling van een wettelijk statuut voor de reserveonderofficieren is één van de eerste initiatieven waarvoor de kersverse vereniging zich engageert. In 1939 wordt een voorstel goedgekeurd door alle betrokken partijen, maar het komt niet tot wetgeving door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Het zal tot 1987 duren voor het eigenlijke statuut er komt.

Ondertussen blijft de vereniging niet bij de pakken zitten. Op Belgisch initiatief ontmoeten de voorzitters van gelijkaardige verenigingen uit naburige landen elkaar bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Hieruit groeit het idee van internationale samenwerking, wat in 1963 aanleiding geeft tot het oprichting van de Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve (AESOR). Deze organisatie wordt later omgevormd tot de CISOR

Ook op het lokale vlak heeft de KNUROO haar activiteiten willen toespitsen op de specifieke behoeften van de regio’s. In enkele steden worden Kringen van reserveonderofficieren opgericht. Zo ontstaat in 1984 de (KNUROO-) Kring Brugs Ommeland. In de jaren 90 wordt het aantal kringen gereduceerd tot één per provincie, waardoor de Brugse Kring als enige overblijft in West-Vlaanderen.

Tot op vandaag blijft de Kring B.O. zich inzetten om de doelen van de vereniging te realiseren. In de laatste jaren is onder invloed van de hervormingen bij Defensie wel een verschuiving ontstaan in de prioriteiten die hierbij worden gelegd. Waar vroeger vooral actieve training en vorming aan de orde waren, ligt nu klemtoon meer op het verstevigen van vriendschapsbanden tussen reserve- en actieve kaders, en de dienst aan de natie (relatie leger-natie).

Informatie over de activiteiten van de West-Vlaamse Kring kan gevonden worden op deze website.
Deze website vervangt het vroegere tijdschrift: Inforoo, dat gezien de veranderingen in het reservelandschap niet meer aan de communicatiebehoeften kon voldoen. Meer info hierover in het artikel "Een nieuw begin"

Lid worden van de KNUROO en de Kring West-Vlaanderen is mogenlijk voor iedereen die zijn/haar militaire verplichtingen heeft voldaan (vrijwillig of dienstplicht), in om het even welke graad. Ook mensen die sympathiseren met de doelstellingen van de vereniging kunnen lid worden. Wie hiervoor interesse heeft kan alle nodige informatie verkrijgen bij de bestuursleden (zie contact)
Document made with Nvu